آشنایی با شبکه های اجتماعی در اینترنت
62 بازدید
محل ارائه: جامعة المصطفی
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این جزوه که به مناسبت ارائه در کارگاهی آموزشی با همین نام آماده شده، ضمن ارائه مفاهیم اولیه شبکه های اجتماعی به معرفی شبکه های اجتماعی پر کاربر موجود در فضای اینترنت پرداخته است.